Obecní úřad KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka čp. 27
739 53 Hnojník
tel: 558 696 826
email: urad@komorni-lhotka.cz


informace pro turisty

Rozpočtové opatření č. IV

26.07.2016 11:47
 
pdf.png
 

Rozpočtové opatření č. III

08.06.2016 13:10
 
pdf.png
 

Rozpočtové opatření č. II

19.04.2016 12:21
 
pdf.png
 

Výroční zpráva Obce Komorní Lhotka za rok 2015

15.02.2016 17:04
 
pdf.png
 

Sazebník úhrad za poskytování informací

01.02.2016 09:45
 
pdf.png
 

Zápis z kontroly veřejné zakázky malého rozsahu

27.01.2016 08:51
 
pdf.png
 

Přehled kontrolního výboru o provedených kontrolách v příspěvkových organizacích obce Komorní Lhotka a kontrola grantů za rok 2015

22.01.2016 12:12
 
pdf.png
 

Kontrola plnění usnesení zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka za rok 2014 a 2015

11.12.2015 09:04
 
pdf.png
 

Zpráva kontrolního výboru ve věci chodníku mezi hasičskou zbrojnicí a školou

24.06.2015 16:59
 
pdf.png
 

Přehled kontrolního výboru o provedených kontrolách v příspěvkových organizacích obce Komorn í Lhotka za rok 2014

20.04.2015 11:36
 
doc.png
 

Rozpočet na rok 2015

05.02.2015 11:10
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Výroční zpráva obce Komorní Lhotka za rok 2014

13.02.2013 10:47
 
pdf.png
 

Registr oznámení dle zákona o střetu zájmů

22.06.2009 14:33

Registr oznámení dle zákona o střetu zájmů

Veřejní funkcionáři podávají v zákonem stanovených lhůtách oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích formou čestného prohlášení. Veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů jsou:

- člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
- starosta obce a členové rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
- vedoucí zaměstnanci územního samosprávného celku, podílející se na výkonu správních činností zařazení do obecního úřadu,

Přístup k informacím

Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru oznámení a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Písemná žádost (viz. příloha) musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.
Každému, kdo má zájem nahlížet do registru oznámení v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán uživatelské jméno a přístupové heslo k registru. K tomu vyplňuje žadatel žádost, která obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu a emailovou adresu žadatele
Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno
Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů

Přestupky

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která
- používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře
- poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru
- uvede zjevně nepravdivé údaje do návrhu na zahájení řízení
- neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě
Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.
 
doc.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Povinně zveřejňované informace

27.03.2008 12:22
 
 
Oficiální stránky obce Komorní Lhotka © 2021 | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:50